ثبت شرکت مختلط در ترکیه

شهریور 18, 1397

ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط :

در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سه…

Buy now