بنای اسانسور ازمیر

شهریور 22, 1397
بنای آسانسور Asansor

بنای آسانسور Asansor

بنای آسانسور Asansor

این بنای تاریخی در سال 1907 در میدان کاراتاش وتوسط ی…

Buy now