ثبت شرکت

شهریور 18, 1397

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه حداقل با دو و حداکثر ب…

شهریور 18, 1397
ثبت شرکت در تیم مهاجرتی آیلا

ثبت شرکت سهامی (خاص – عام)

ثبت شرکت سهامی (خاص – عام)

تاسیس این نوع شرکت نیازمند حداقل 3 شخص حق…

شهریور 18, 1397

موسسات مالی (صرافی)

موسسات مالی (صرافی):

تاسیس این گونه موسسات مالی در قالب یک شرکت سهامی ممک…

شهریور 18, 1397

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی با مسئو…

شهریور 18, 1397

ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط :

در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سه…

شهریور 18, 1397
سرمایه گذاری

هزینه و مدارک لازم جهت ثبت شرکت

مدارک لازم جهت اقامت با ثبت شرکت

1- فرم درخواست اقامت (توسط شرکت تهیه و تنظ…

Buy now