مدارس ترکیه

مدارس ترکیه : ساختار آموزشی ترکیه شامل آموزش پيش دبستانی، آموزش ابتدايی، آموزش متوسطه عمومی، آموزش فنی وحرفه ای، مؤسسات آموزش استثنايی و مؤسسات آموزش خصوصی می باشد. تحصيلات‌ ابتدايی در كشور تركيه‌ یا (IlK Ogretim) از سن‌ شش سالگی آغاز می شود و به‌ مدت‌ 8 سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ تحصيلات‌ دبيرستان‌ (Lise) شروع‌ می شود. دوره‌ دبيرستان‌ شامل‌ رشته‌ های […]