مناطق آزاد تجاری در ترکیه

تعریف و تاریخ منطقه آزاد تجاری منطقه آزاد تجاری به طور کلی؛ جایی است که مقررات قانونی و اداری مربوط به مناطق بازرگانی، مالی و اقتصادی که درسطح یک  کشور اجرا می شود، در این منطقه اجرایی نیست و یا به طور جزئی اعمال می شود، در حالی که دولت هم انگیزه های وسیع تری برای فعالیت های صنعتی و تجاری، از […]