مشاوره حقوقی

 نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت : یک شرکت خارجی می تواند به یکی از طرق زیر در ترکیه تجارت کند: عمل کردن به عنوان پیمانکار (برنده مناقصه) تأسیس یک شعبه یا یک شرکت فرعی روند حقوقی تاسیس شرکت ازآگوست 2003 تشریفات ثبت و تأسیس شرکت های فرعی و شعبه ها در ارتباط با مجوزهای لازم برای تأسیس، تسهیل شده است.بر اساس […]