اجازه کار با توجه به شغل

اجازه کار با توجه به شغل مجوز های کاری مورد نیاز برای خارجی ها می تواند به طور خاص برای حرفه های خاص مشخص شود.  واین مشاغل خاصی که نیاز به شرایط خاص دارند، ممکن است الزامات اضافی را برای متقاضی و یا کارفرما به همراه داشته باشد شرایط وضوابط رشته های مهندسی با قانون جدید بین المللی کار به شماره 6735، […]