قانون ارث در ترکیه و شرایط آن برای اتباع خارجی

قانون ارث در ترکیه و شرایط آن برای اتباع خارجی : روش های ارث و قوانین مرتبط به ارث در ترکیه چیست؟ آیا خارجیان مانند شهروندان ترکیه ازقوانین ارث برخوردار خواهند شد؟ آیا مالیات ارثی در ترکیه وجود دارد؟ این مالیات بر چه اساس تعیین می گردد؟ مسئله ی ارث یک نگرانی اساسی برای سرمایه گذاران خارجی  است در حوزه ی ارث […]