سرمایه گذاری از طریق فرنچایز

فرنچایز چیست : فرنچایز یکی از برترین اختراعات تجارت است که برای نخستین بارتوسط  فردی به نام سینگر (Singer) در سال 1850 مطرح گردید. سینگر همانی است که بسیاری از ایرانیان با چرخ‌های خیاطی آن آشنایی دارند. اما مهمتر از محصول او وشرکتش ،مفهوم اساسی است که در سل 1850 به دنیا آمده است. در فرهنگ پنج جلدی انگلیسی به فارسی آریان […]