حسابدار رسمی

حسابدار رسمی حسابداری در ترکیه قویاً تحت تأثیر نیاز به تولید اطلاعات بوده است که برای مقامات مالیاتی پذیرفته شده و منطبق بر قوانین تجاری و مالیاتی است. با فعالیت های رو به رشد اقتصادی و حرکت های بین المللی سرمایه، تأکید بر تولید اطلاعات برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان سوق یافته است .در انطباق با این گرایش ، وزارت […]