ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط : در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سهم الشرکه می باشند و دیگر شرکا در مقابل دیون شرکت فقط به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند. در ضمن در شرکت مختلط اشخاص حقوقی نمی توانند جزو شرکاء ضامن باشند. موفق و سربلند باشید، آیلا