ثبت شرکت مختلط :

در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سهم الشرکه می باشند و دیگر شرکا در مقابل دیون شرکت فقط به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند.

در ضمن در شرکت مختلط اشخاص حقوقی نمی توانند جزو شرکاء ضامن باشند.

موفق و سربلند باشید، آیلا