نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت :

یک شرکت خارجی می تواند به یکی از طرق زیر در ترکیه تجارت کند:

  • عمل کردن به عنوان پیمانکار (برنده مناقصه)
  • تأسیس یک شعبه یا یک شرکت فرعی

روند حقوقی تاسیس شرکت

ازآگوست 2003 تشریفات ثبت و تأسیس شرکت های فرعی و شعبه ها در ارتباط با مجوزهای لازم برای تأسیس، تسهیل شده است.بر اساس مقررات جدید ، اجازه یا تصویب دایره سرمایه گذاری خارجی ترکیه برای تأسیس و ثبت ضروری است (همه ساختارها به استثنای ادارات رابط). یک شرکت می تواند با 100% سرمایه خارجی تأسیس شود.

هیچ مقرراتی، مشارکت یک شخص ترک را در سرمایه یا مدیریت شرکتی با سرمایه خارجی الزام نمی کند. سرمایه گذاری خارجی تقریباً در تمامی حوزه ها امکان پذیر است.

 

مشاور حقوقی

 

شرکت های خارجی فقط در چهارچوب اهداف پیش بینی شده در اساسنامه حق تحصیل مال غیرمنقول را خواهند داشت.

به محض ثبت اسناد در دفتر ثبت تجاری داخلی،  تشریفات تأسیس 3-2 روز به طول می انجامد.وضع و تغییر اساسنامه برخی از شرکت های سهامی عام با توجه به قلمرو فعالیت های آن ها ،نیاز به تصویب وزارت صنعت و تجارت دارد.

 قانون تجارت جدید ترکیه

قانون تجارت جدید ترکیه که جایگزین قانون قدیم (برای تقریباً 50 سال مجری بوده) گردیده، اصل شفافیت را تصویب کرده است.

در این زمینه ، وب سایت های اجباری شرکت ها، اعلان صورت وضعیت های مالی و نظرات بازرسان برای همه ، مقررات مربوط به مطلع ساختن سهامداران ،مهم هستند.

همچنین افزایش مقررات مربوط به رقابت غیر منصفانه، مقررات مربوط به حمایت از شرکت های تابعه و سهامداران، مجوز تأسیس یک شرکت یا هیآت مدیره با یک شخص واحد، حسابرسی بر اساس استاندارد حسابداری ترکیه، مقررات جدید ومهمی هستند که با قانون تجارت جدید ترکیه به اجرا در خواهند آمد.