موسسات مالی (صرافی):

تاسیس این گونه موسسات مالی در قالب یک شرکت سهامی ممکن می باشد.

لیکن تاسیس این نوع موسسات مستلزم اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه است.

در صورت درخواست برای ثبت این نوع موسسات کارشناسان آیلا راهنمایی جامع و کامل را انجام خواهند داد.

موفق و سربلند باشید ، گروه آیلاپیام بگذارید