اجازه اقامت خانوادگی در ترکیه

در ماده ۳۴ الی ۳۷ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است.

همچنین در ماده ۳۰ و ۳۴ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت خانوادگی تنظیم می گردد؟ در خصوص شهروندان ترکیه، افرادی که مشمول ماده ۲۸ قانون شماره ۵۹۰۱ می گردند و یا دارای یکی از انواع اجازه اقامت بوده و پناهجویان و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی برای ؛

  • الف) همسر خارجی وی،
  • ب) فرزند خارجی زیر هجده سال خود و یا همسری وی،
  • ج) فرزند خارجی نیازمند مراقبت خود و یا همسری وی، اجازه اقامت خانوادگی داده خواهد شد.

در صورتی که فرد خارجی که درخواست اجازه اقامت خانوادگی نموده است، دارای بیش از یک همسر باشد، تنها برای یکی از همسران اجازه اقامت خانوادگی تنظیم خواهد گردید.

اما برای تمام فرزندان فرد خارجی، اجازه اقامت صادر خواهد گردید. در درخواست اجازه اقامت خانوادگی برای کودکان، در صورتی پدر و یا مادر دارای حق حضانت در خارج از کشور باشد، اخذ رضایت آنها الزامی می باشد.

اجازه اقامت خانوادگی، بدون نیاز به اجازه اقامت دانشجویی حق آموزش در مراکز آموزشی ابتدائی و راهنمایی را تا سن هجده سالگی تامین می نماید.

اتباع خارجی دارنده اجازه اقامت خانوادگی در شرایط زیر می توانند درخواست اجازه اقامت کوتاه مدت نمایند:

در صورت طلاق فردی که با شهروند ترک ازدواج کرده بوده و با اجازه اقامت خانوادگی حداقل برای مدت ۳ سال اقامت داشته،اما از اشخاصی که با حکم دادگاه ثابت گردد که قربانی خشونت درون خانواده می باشند، شرط اقامت برای مدت سه سال با اجازه اقامت خانوادگی طلب نخواهد گردید.
فردی که در صورت فوت پشتیبان، با اجازه اقامت وابسته به پشتیبان در ترکیه اقامت دارد،
افرادی که حداقل سه سال با اجازه اقامت خانوادگی در کشور ما اقامت نموده و به سن هجده سال کامل رسیده اند،

اجازه اقامت خانوادگی برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟

اجازه اقامت خانوادگی در هر مرتبه حداکثر برای مدت سه سال قابل تنظیم می باشد.
اجازه اقامت خانوادگی تحت هیچ شرایطی نمی تواند بیشتر از اجازه اقامت حامی باشد.

شروط لازم برای اجازه اقامت خانودگی چیست؟

برای تنظیم اجازه اقامت خانوادگی، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۳۵ قانون باشند.

به جای آوردن شروط خواسته شده از حامی

فرد حامی؛ داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر که تمام اعضای خانواده را پوشش داد، داشتن درآمد ماهانه به صورتی که سهم هر فرد خانواده کمتر یک سوم حداقل دستمزد نباشد، ارائه برگه سوء سابقه که نشان دهنده این امر باشد که در پنج سال اخیر جرمی که بر نظم خانواده اثر بگذارد مرتکب نگردیده است، حداقل یک سال در ترکیه اقامت داشته باشد و آدرس وی در سیستم ثبت آدرس ثبت شده باشد

به جای آوردن شروط لازم برای افرادی که با هدف ماندن در کنار حامی، درخواست اجازه اقامت خانوادگی نموده اند،

ارائه مدارک و اطلاعات حامی در ارتباط با هدف اقامت در کشور، نشان دادن قصد زندگی با افراد تعیین شده و ماهیت زندگیشان، بالاتر از هجده سال بودن همسر وی، مشمول ماده ۷ قانون مذکور بودن، عدم ازدواجشان تنها به دلیل اخذ اقامت.

دلایل رد، ابطال و یا عدم تمدید اجازه اقامت خانوادگی؟

در صورتی که شروط مورد نیاز برای اجازه اقامت خانوادگی به جای آورده نشود و یا از بین برود،
در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت خانوادگی برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد،
در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد،

در این شرایط اجازه اقامت خانوادگی داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید.

منبع

با ما همراه باشید، گروه آیلا